ARCHIWUM - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Organizacja koncertów zespołów Oberschlesien i Zakopower

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Rybnickie Centrum Kultury, ul. Saint Vallier 1, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, tel. 032 4222132, 4223235, faks 032 7395831.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja koncertów zespołów Oberschlesien i Zakopower.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Organizacja koncertów zespołów Oberschlesien i Zakopower podczas imprezy kulturalnej pn. Noc Świętojańska na estradzie w Parku Nad Nacyną w Rybniku przy ul. Rudzkiej w dniu 16 czerwca 2013 r. - koncert Oberschlesien ok. godz. 18,oo, Koncert Zakopower ok. godz. 20,00.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.31.20.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agencja Artystyczna Art Projekt Zuzanna Weiss, ul. Kolberga 10/3, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 106200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 106200,00

 • Oferta z najniższą ceną: 106200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 106200,00

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Na podstawie rozeznania rynku usług artystycznych pod kątem organizacji koncertów zespołów, które Zamawiający zaplanował w kalendarzu imprez instytucji wybrano Wykonawcę, który posiada prawa wyłączne managerów zespołów Oberschlesien i Zakopower do organizacji ich koncertów w wymaganym przez Zamawiającego terminie. Zamówienie udzielane jest w zakresie działalności artystycznej.

Wytworzył: Alicja Klimek Buszko , Zatwiedził: Adam Świerczyna
wpr.: Alicja Klimek-Buszko, dnia: 2013-05-23 11:47:20 historia zmian dokumentu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę artystyczną

Wytworzył: Alicja Klimek - Buszko , Zatwiedził: Adam Świerczyna
wpr.: Alicja Klimek-Buszko, dnia: 2012-09-20 15:01:00 historia zmian dokumentu

Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe 2013/S 051-083107

PL-Rybnik: Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

2013/S 051-083107

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Rybnickie Centrum Kultury
ul. Saint Vallier 1
Punkt kontaktowy: Rybnickie Centrum Kultury
Osoba do kontaktów: Alicja Klimek-Buszko
44-200 Rybnik
POLSKA
Tel.: +48 324222132
E-mail:
 alicjaklimekbuszko@gmail.com
Faks: +48 324222132

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.rck.rybnik.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inna: samorządowa instytucja kultury

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Rekreacja, kultura i religia

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu

Organizacja koncertu Roda Stewarta.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 26: Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto Rybnik

Kod NUTS PL227

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Organizacja koncertu gwiazdy światowego rocka Roda Stewarda na stadionie MOSiR w Rybniku w dniu 14.9.2013 r.

II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

92000000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Wartość: 1 013 008,13 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w przypadkach wymienionych w sekcji 2 w załączniku D1)
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE

1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE

Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn: 
związanych z ochroną wyłącznych praw
Rybnickie Centrum Kultury w związku z rozpoczęciem procedury udzielenia zamówienia na usługę artystyczną - koncert Rodfa Stewarta, zaprosiło do negocjacji jednego Wykonawcę tj. firmę Prestige M. Kurzawa, J. Stefański, M. Pawlicki Spółkę jawną z siedzibą w Krzywosądowie nr 23, 63-322 Gołuchów, która posiada prawa wyłączne do reprezentacji Roda Stewarda udzielone przez managment Artysty.

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

RCK/AR/ 02/2013

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa: organizacja koncertu Roda Stewarta

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

7.3.2013

V.2)Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Prestige M.Kurzawa J.Stefański M.Pawlicki Spółka jawna
Krzywosądów 23
63-322 Gołuchów
POLSKA
Adres internetowy:
 www.imprezyprestige.com

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 1 013 008,13 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
 
Wartość: 1 013 008,13 PLN
Bez VAT

V.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2)Informacje dodatkowe:

VI.3)Procedury odwoławcze

VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
00-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposob.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający nie przeslał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 11.3.2013

wpr.: Alicja Klimek-Buszko, dnia: 2013-03-14 12:45:29 historia zmian dokumentu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Koncert zespołu 30 Seconds To Mars

OGŁOSZENIE - POBIERZ
wpr.: Alicja Klimek-Buszko, dnia: 2014-01-09 15:13:02 historia zmian dokumentu

Aktualne ogłoszenia