Statut Teatru Ziemi Rybnickiej


 
Or .0007.4.2015
2014/035820
UCHWAŁA NR 30/VI/2015
RADY MIASTA RYBNIKA
z dnia 22 stycznia 2015 r.
w sprawie zmiany nazwy Rybnickiego Centrum Kultury oraz nadania statutu
Teatrowi Ziemi Rybnickiej
 
Na podstawie:
- art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)
- art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz 406 ze zm.)
 
na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu
Rada Miasta Rybnika
uchwala: 
 
§ 1. Nazwę instytucji kultury: „Rybnickie Centrum Kultury” zmienić na „Teatr Ziemi Rybnickiej”.
§ 2. Nadać statut Teatrowi Ziemi Rybnickiej, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr 369/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 r. w sprawie nadania statutu Rybnickiemu Centrum Kultury.
§ 4. Uchwała wychodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
 
Przewodniczący Rady Miasta
Adam Fudali
 
 
 
Załącznik do Uchwały Nr 30/VI/2015
Rady Miasta Rybnika
z dnia 22 stycznia 2015 r.
STATUT
Teatru Ziemi Rybnickiej
 
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
 
§ 1. Teatr Ziemi Rybnickiej, zwany dalej „TZR” jest samorządową instytucją kultury.
§ 2. 1. Siedziba TZR mieści się w Rybniku przy placu Teatralnym 1.
2. Terenem działania TZR jest Miasto Rybnik. 
 
Rozdział 2.
Przedmiot działania
 
§ 3. TZR realizuje cele i zadania w dziedzinie wychowania przez sztukę, edukacji kulturalnej, upowszechniania kultury i sztuki.
§ 4. Do podstawowych zadań TZR należy:
1. organizowanie spektakli teatralnych, operowych, kabaretowych i innych, z uwzględnieniem potrzeb edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży,
2. koordynowanie organizacji plenerowych imprez miejskich m.in. obchodów świąt narodowych, a także okazjonalnych przedsięwzięć,
3. animowanie życia muzycznego poprzez organizowanie koncertów symfonicznych, kameralnych i innych form muzycznych,
4. organizowanie wystaw, konkursów, imprez plenerowych, przeglądów, festiwali oraz innych cyklicznych imprez artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji kultury lokalnej,
5. wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego poprzez prowadzenie zespołów artystycznych, organizowanie stacjonarnych i wyjazdowych warsztatów, organizowanie kół zainteresowań i klubów hobbystów,
6. upowszechnianie sztuki filmowej,
7. współpraca, w tym również międzynarodowa, z placówkami oświatowymi, instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi w dziedzinie kultury i sztuki,
8. prowadzenie wielokierunkowej działalności w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i nauki w Klubie Kultury „Harcówka”,
9. prowadzenie działalności wydawniczej i redakcyjnej,
10. organizowanie wszelkiego rodzaju kursów specjalistycznych i szkoleń. 
 
Rozdział 3.
Organy Zarządzające i doradcze
 
§ 5. 1. Działalnością TZR zarządza Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz, odpowiada za jego działalność, dobór pracowników oraz powierzone składniki majątkowe.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
3. W czasie nieobecności Dyrektora jego obowiązki przejmuje jego Zastępca. 
4. Dyrektor wyznacza swojego Zastępcę nawiązując z nim stosunek pracy będący podstawą wykonywania przez niego obowiązków.
§ 6. Dyrektor TZR zatrudnia i zwalnia pracowników, ustala ich zakres czynności oraz tryb powierzonych im spraw.
§ 7. Przy TZR mogą działać organy doradcze powołane przez Dyrektora, wówczas szczegółowy sposób ich powołania oraz działania określa regulamin nadawany przez Dyrektora TZR.
 
Rozdział 4.
Organizacja
 
§ 8. Organizację wewnętrzną TZR określa Regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora tej instytucji, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
§ 9. 1. TZR opracowuje corocznie plan działalności merytorycznej powiązany z planem finansowym, o którym mowa w § 11 ust. 1 i składa go Prezydentowi Miasta, który zastrzega sobie prawo do dokonywania w nim zmian.
2. Prezydent Miasta może zlecić TZR wykonanie dodatkowych zadań na rzecz Miasta, zapewniając na ten cel środki finansowe. 
 
Rozdział 5.
Mienie i gospodarka finansowa
 
§ 10. Majątek TZR stanowi mienie komunalne i może być przedmiotem użytkowania jako ograniczonego prawa rzeczowego.
§ 11. 1. TZR prowadzi działalność finansową w ramach własnych planów finansowych, sporządzanych przez Dyrektora zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, ze środków pochodzących z następujących źródeł:
1) dotacji podmiotowych na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
2) dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
3) dotacji celowych na realizację wskazanych zadań i programów,
4) prowadzonej działalności,
5) środków pochodzących od osób fizycznych i prawnych,
6) innych źródeł.
2. Roczne sprawozdania finansowe TZR zatwierdza Prezydent Miasta.
§ 12. TZR prowadzi własną lub zleca obsługę finansowo - księgową.
§ 13. W celu maksymalnego wykorzystania obiektów i sprzętu, TZR może prowadzić działalność gospodarczą pod warunkiem, że nie powoduje to ograniczenia działalności podstawowej określonej w § 4. 
 
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe
 
§ 14. TZR jako instytucja kultury podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Miasto – z chwilą wpisu uzyskuje osobowość prawną.
§ 15. Zmiany statutu są dokonywane w trybie jego uchwalenia, tj. na mocy uchwały Rady Miasta Rybnika. 

wpr.: Alicja Klimek-Buszko, dnia: 2015-06-18 12:14:31 historia zmian dokumentu

Archiwum